top of page

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

 

§ 1

Postanowienia Ogólne

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://www.kpmiw.shop/, który prowadzony jest przez Konrada Majewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Konrad Majewski Kancelaria Prawna Majewski i Współpracownicy, ul. Krakowska 33, 32-010 Łuczyce, NIP 6821658264, REGON 360765293 (dalej: „KPMIW”), adres poczty elektronicznej: kancelaria@kpmiw.pl

 2. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do przedsiębiorców, którym ustawodawca przyznaje taki status, a którzy to korzystają ze Sklepu Internetowego, chyba że postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią inaczej.

 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

 4. Korzystanie przez użytkowników ze Sklepu Internetowego, w tym również dokonywanie zakupów jest zawsze dobrowolne. Podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności.

§ 2

Definicje

 1. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 2. Klient; Usługobiorca – jest to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, prowadząca działalność gospodarczą; bądź osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 3. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym https://www.kpmiw.shop/ będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą;

 4. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 5. Sklep Internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: https://www.kpmiw.shop/.

 6. Kodeks Cywilny  – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

 7. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta/Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta/Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

 8. Sprzedawca; Usługodawca – Konrad Majewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Konrad Majewski Kancelaria Prawna Majewski i Współpracownicy, ul. Krakowska 33, 32-010 Łuczyce, NIP 6821658264, REGON 360765293, adres poczty elektronicznej: kancelaria@kpmiw.pl.

 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 10. Usługa Elektroniczna– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 12. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

§ 3

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego, Usługobiorca może składać pisemnie kierując swoje roszczenia na adres: Konrad Majewski Kancelaria Prawna Majewski i Współpracownicy w formie elektronicznej na adres: kancelaria@kpmiw.pl.
  W przypadku złożenia reklamacji za datę wpływu uznać należy wpływ pierwszej reklamacji.

 2. Zaleca się aby reklamacje złożone przez Usługobiorcę zawierały następujące elementy: informacje i okoliczności dotyczące zawarcia umowy sprzedaży, informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości, żądania Usługobiorcy oraz dane kontaktowe składającego takie roszczenie. Usługodawca zastrzega sobie prawo nie rozpatrzenia reklamacji w sytuacji gdy nie będzie on mógł ustalić Usługobiorcy bądź innych niezbędnych elementów, które stanowią przedmiot reklamacji.

 3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§ 4

Warunki zawierania Umowy Sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym.

 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i jest to cena brutto. O łącznej cenie Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 5

Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia.

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

§ 6

Sposoby i terminy płatności za Produkt

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

- Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24 – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej.

 1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu płatniczego.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców niebędących konsumentami.

 2. W wypadku Klientów niebędących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności.

 3. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

 4. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

 5. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.

 6. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta.

 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane Sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.;

Regulamin

bottom of page